-->

خطکش دیجیتال و کدگشایی

براي كنترل سيستمهاي NC و CNC سنسورهايي بايد مورد استفاده قرار گيرد كه بتواند مقدار جابجائي بر حسب متر،ميلي متر و ميكرو متر را به صورت سيگنال الكتريكي در اختيار قرار بدهد.

در اين پديده ها شخص جائي ندارد و سنسور خود بايد جابجائي ها را بسنجد. براي تبديل دما از تغيير ولتاژ دو سر ديود زنري مشخص استفاده مي شود، اما سيستمي كه بتواند جابجائي را تشخيص دهد مسلماً فرق خواهد كرد. براي باور ديدگاهي كه بتواند جابجائي را آشكار سازد تشخيص تعداد دور موتور مثال خوبي خواهد بود به اين ترتيب كه در آن مي توان يك فرستنده و گيرنده نوري را در دو طرف پره اي كه به روتور موتور وصل است قرار داد. با چرخش موتور اين پره مسير نور را قطع و وصل مي كند و تعداد قطع و وصل مقدار چرخش را مشخص مي سازد. اين سنسور براي شناخت تعداد دور بسيار ساده و بسيار مناسب است. اما براي رسيدن به دقتهاي بالا و براي تشخيص نصف ، يك چهارم و ... از يك دور بايد تكنيك ساده بالا بهبود يابد كه در بخشهاي بعدي اين روشها ارائه مي گردند و اينها همان اصولي هستند كه در انكدرهاي ديجيتالي ميزان چرخش و مقدار جابجائي مورد استفاده قرار مي گيرند.


1-1-2 ميزان چرخش :

زمانيكه سيستم دقت بالاتري بطلبد يعني اينكه علاوه بر تعداد دورها به يك دوم دور، يك چهارم دور و ... نيز حساس باشد يا بايد در فواصل منظم بر روي دايره اي تعداد سنسورها زيادتر گردند تا آن پره تك پر در هر مكاني يكي از اين سنسورها را قطع و وصل كند و يا ارزانتر و ساده تر اينكه يك سنسور قرار داده شود و در عوض تعداد پره هاي متصل به روتور زياد تر گردند. اين همان تكنيكي است كه در خط كشهاي نوع دوم يا بعبارت ديگر مقياس بندهاي نوع دوم يا چرخشي بكار مي رود و در آنها يك صفحه دايره اي فلزي سوراخهاي زيادي را در فواصل منظم ايجاد مي كنند و اين دايره به روي محوري مي چرخد كه اين محور به روتور موتور الكتريكي وصل مي شود و در پشت اين پالسهاي ايجاد شده يك مدار ديكدر جهت و ميزان چرخش و با مديريت پروسسور مكان دقيق را محاسبه كرده و نمايش مي دهد.

در حالتيكه دقت بسيار بالاتري مد نظر باشد چون كه سوراخكاري صفحه فلزي از نظر مكانيكي و اندازه سوراخها محدود است به جاي سوراخكاري خطوطي را روي صفحه اي شيشه اي ايجاد مي كنند.

 

2-1-2 تعيين جهت چرخش:

تكنيكي كه در بالا اشاره شد تنها مقدار چرخش را بيان مي كند و اين سنسور و مدار پشت سر آن تنها براي زماني كه موتور فقط در يك جهت حركت مي كند مناسب است و براي كاربردهاي CNC وNC كه موتورهاي الكتريكي از قبيل سرو موتور AC و DC هستند و چرخشهاي چپ گرد، راستگرد دارند اين تكنيك به تنهائي كارا نيست.

عدم كارائي از اينجا ناشي مي شود كه يك سيستم پردازشگر وجود دارد و يك مكان شمارش كه اكثراً سيستم كنترل دقيقاً پروسسور نيست. همچنين يك قسمت آسنكرون عمل كنترل جهت چرخش و تعداد دور چرخش را معين مي كند و پروسسور تنها از طريق شمارنده ها به تحليل مكان مي پردازد بنابراين سنسور طوري بايد طراحي شود كه جهت چرخش را نيز به مدار شمارشگر بدهد براي اينكار به جاي استفاده از يك سنسور نور در مقابل سوراخهاي موجود روي قرص دايره اي دو سنسور نوري قرار داده مي شود و فاصله آن دو را چنان تنظيم مي شود كه پالسهاي ايجاد شده توسط دو سنسور اختلاف فازي برابر 90° با هم داشته باشند.در شكل 1-2 دو موج حاصل از خروجي خطكش ، پس از تقويت و تبديل به موج مربعي ديده مي شود همانطوريكه از شكل پيداست اين دو موج با هم اختلاف فازي برابر 90 درجه دارند. زمانيكه سيگنال XA از سيگنال XB باندازه 90 درجه پيش فاز باشد نشانه راستگرد بودن چرخش و زمانيكه سيگنال XB از سيگنال XA باندازه 90 درجه پيش فاز باشد نشانه چپگرد بودن چرخش خواهد بود.

شكل 1_2_ سيگنالهاي نهائي خط كش

بنابراين از پس فاز يا پيش فاز بودن سيگنال A نسبت به B مي توان جهت حركت را نيز تعيين كرد و حال به جاي استفاده از يك شمارنده ساده ، از يك شمارنده بالا پائين شمار و يك مدار تشخيص جهت استفاده مي گردد كه در آن صورت در هر زماني مقدار دقيق جابجائي نسبت به مبدا را خواهيم داشت]

 

2_2 مقياس بندهاي خطي[1]

مقياس بندهاي خطي يا به اصطلاح خط كشهاي ديجيتالي نيز با تكنيكي دقيقاً مشابه مقياس بندهاي دوار[2] ساخته مي شوند با اين تفاوت كه در اينجا خطوط مقياس را بر روي يك صفحه نواري شيشه اي ايجاد مي كنند و اين نوار شيشه اي طولي به اندازه حداكثر تغيير مكان مورد نظر دارد و مشابه حالت دوار در اينجا نيز نوار شيشه اي مابين فرستنده و گيرنده هاي نوري جابجا مي شود و با قطع و وصل سيگنال نوري سيگنال الكتريكي توليد مي كند.

در شكل 2_2 چگونگي توليد اين پالسها بر مبناي مقدار حركت به دو صورت عبوري و انعكاسي ديده مي شود.

 

شكل 2_2_ الف. سيستم خط كش بروش عبور و قطع نور

در اينجا بايد متذكر شد كه عرض نوارها بسيار باريك است و در خط كشهاي دقت بالا اين عرض به حدود چهار ميكرومتر و كمتر نيز مي رسد. بنابراين ريزترين باريكه هاي نوري نيز باعث عبور نور از مابين چند خط تاريك مي شود ، پس سنسور نوري هيچگاه قطع نور را حس نمي كند. براي حل اين مشكل ورنيه اي از جنس همان نوار شيشه اي طويل ساخته مي شود و روي آن نيز خط هائي به پهنا و درازاي خطوطي كه روي نوار شيشه اي ايجاد شده است با تكنيك هاي مدار چاپي ايجاد مي شود و آن به همراه گيرنده و فرستنده هاي نوري حركت كرده و روي هم افتادگي خطوط متناظر بر روي ورنيه و نوار خط كش ، باعث عبور نور و عدم روي هم افتادگي متناظر باعث قطع نور مي گردد و سيگنال الكتريكي بازاي حركت پديد مي آيد

لازم به ذكر است كه ورنيه در هر دو سيستم خط كش چرخشي و خطي بكار ميرود. و در حالت خطكش ورنيه به همراه منابع و سنسورهاي نور حركت كرده و نوار شيشه اي ثابت است و در حالت دوار برعكس ، يعني ورنيه به همراه منابع و سنسورهاي نور ثابت بوده و نوار شيشه اي بوسيله روتور در وسط آن مي چرخد.

 

3_2 نقاط مرجع [1]

براي اينكه نقطه شروع يا مبدائي براي اندازه گيري وجود داشته باشد بر روي نوار شيشه اي خط كش و همچنين ورنيه آن خطوط اضافي را بعنوان خطوط مرجع قرار مي دهند كه اين خطوط در زير رديف نوار خطوط اصلي و در فواصل منظمي قرار دارند. فاصله اين خطوط نسبت به هم( بر عكس خطوط اصلي كه به ازاي هر 2 ، 10 ، 20 ميكرومتر و ... ( بسته به دقت خط كش ) از هم قرار داشتند) خيلي بزرگ و بازاي هر 50 ميليمتر (50000 ميكرومتر ) مي باشد. يعني سنسور نوري مربوط به نقاط مرجع بازاي هر حركت پنجاه ميلي متري يك پالس مي دهد. اين خطوط براي حذف خطاي تنشهاي CNC و DRO[2] بكار مي روند.

الف) نقاط مرجع با فاصله ثابت: نقاط مرجع بازاي هر 50mm قرا مي گيرند و بازاي هر جابجائي باندازه 50mm يك پالس مي گيريم.

ب) نقاط مرجع با فاصله كد شده :براي اينكه دستگاه براي يافتن نقطه مرجع اصلي كل طول خط كش را طي نكند از نقاط مرجع با فاصله كد شده استفاده مي شود همانطوريكه در شكل 3_2 ديده مي شود ، خطوط مرجع به دو ميدان زوج و فرد تقسيم مي شوند خطوط مرجع با شماره هاي فرد كلاً با فاصله 20mm از هم قرار دارند و خطوط زوج با نسبتي نسبت به خطوط فرد قرار مي گيرند كه نسبت مربوطه از فرمول زير بدست مي آيد

 

  • تهران،خ توحید،خ نیایش شرقی،پلاک33،واحد10
  • 02166129103
  • 02166129103
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ارتباط مستقیم با مدیر

  Mail is not sent.   Your email has been sent.